=_ISO-2022-JP_B_GyRCSj9ALhsoSg==_=28=_ISO-2022-JP_B_GyRCRy8yLDszRjFBazJxSnM5cD1xGyhK_= (20回卒) と決定しました。